Info

Lasten ja nuorten asemaa ja oikeuksia määrittelevät kansainväliset ja valtakunnalliset lait ja sopimukset sekä paikallistason hallintosäännöt ja strategiat.

Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan

 • lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.
 • lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Nuorisolain mukaan

 • nuorille tulee tarjota ja järjestää mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten palveluissa

 • lapsen ja nuoren hyvää päivää rakennetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Vaikuttamisen polkuVaikuttamisen polku

kehitystasoon sopivat mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja tehdä

 • asioita käsitellään lasten ja nuorten näkökulmasta
 • lasten ja nuorten itsensä tärkeäksi kokemat asiat eivät ole välttämättä samoja kuin aikuisten
 • voimaannuttava osallisuus vaatii onnistuakseen sitä mahdollistavia ammattilaisia

Toiminnallinen osallisuus

 •  kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä.
 • kynnys osallistua toimintaan on mahdollisimman matalalla ja osallistuminen on monitasoista
 • kaikille mahdollisuus vuorovaikutukseen, keskusteluun ja kuuntelemiseen sekä osallistumisen kokemuksiin.
 • käsiteltävät asiat ovat lähellä lasten ja nuorten elämää ja pieniä arjen asioita.
 • vaikuttamisen polkuun tehdään sisältöä siten, että se on lasten ja nuorten itse tekemää ja toteuttamaa niin paljon kuin mahdollista.
 • toiminnan tukena on aikuisia elämänkaarimallin mukaisesti eri tahoilta.

Arjen osallisuuden muistilista

 • Kysyn mielipidettä
 • Kuuntelen
 • Keskustelen
 • Rohkaisen vaikuttamaan
 • Tiedotan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
 • Mahdollistan osallistumisen ja vaikuttamisen järjestämällä erilaisia tapoja osallistua
 • Tuen oma-aloitteista ja itsenäistä toimintaa
Osallisuusopas on toteutettu ”Kulmilla” –projektissa keväällä 2013 ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Mediatavast Oy.